Line of various sewing threads faded to a distant blur

Ansvarsfullt ledarskap

Ansvarsfullt ledarskap är vår sätt att göra affärer. Det betyder att vi inser att våra dagliga beslut påverkar människor och planeten. Vi strävar kontinuerligt efter att förstå dessa effekter och agera annorlunda för att avsiktligt förbättra människors liv genom hela vår värdekedja och skydda de ekosystem vi behöver och lever i.

Hantering av ansvarsfullt ledarskap

Vår riskkommitté består av seniora ledare från hela företaget, inklusive VD och koncernchef (CEO), ekonomichef och chefsjurist. Kommittén övervakar våra ESG-aktiviteter (miljöstyrning, samhällsansvar och bolagsstyrning), inklusive strategier, policyer, metoder och program samt styrning och hantering av risker med avseende på ESG. Vice ordföranden för ansvarsfullt ledarskap och global efterlevnad rapporterar till chefsjuristen och träffar kommittén minst två gånger per år.

Vice ordföranden för ansvarsfullt ledarskap och global efterlevnad ingår också i företagets VCLT (Value Chain Leadership Team) men är självständigt från produktutveckling och inköp. VCLT är en tvärfunktionell grupp av chefer som ska säkerställa att mål och strategiska prioriteringar främjar vår övergripande strategiska plan. Den hjälper också till att stödja ansvarsfulla inköpsmetoder genom att diskutera miljömässiga och sociala frågor i leveranskedjan, inklusive att granska leverantörernas arbete och underlätta gemensam problemlösning mellan inköps- och efterlevnadsfunktionerna.

Våra standarder och policyer säkerställer att vi gör affärer på rätt sätt. Se mer i Policyer och nedladdningsbara filer.

Woman running on dirt trail near lake wearing New Balance gear
Mål

Enligt våra mål för ansvarsfullt ledarskap är vi ansvariga för att våra värderingar återspeglas i allt vi gör och hur vi gör det. Vi har satt upp mål inom de områden som utgör våra största risker och där våra största möjligheter till framsteg finns.

Miljö

  • Enligt plan: Senast 2022 sätta upp nya vetenskapsbaserade mål för att anpassa koldioxidminskningen enligt 1,5-gradersmålet.
  • Enligt plan: Senast 2025 anskaffa 100 % förnybar el för egenägd verksamhet.
  • Enligt plan: Senast 2025 eliminera användning och utsläpp av farliga kemikalier.
  • Försenat: Senast 2025 uppnå noll avfall till deponi i våra skofabriker.

Produkt

  • Enligt plan: Senast 2025 köpa in 100 % föredragen bomull, 100 % föredraget läder och 50 % återvunnen polyester.
  • Mål uppnått 2021: Senast 2021 lansera program för att samla in använda och/eller skadade skor eller kläder för reparation, återförsäljning, donation eller återvinning.

Mänskliga rättigheter

  • Enligt plan: Senast 2023 publicera utvalda löneuppgifter för leveranskedjan som en del av våra åtaganden för skälig ersättning.
  • Enligt plan: Senast 2023 ska alla nivå 1-leverantörer och strategiska leverantörer på nivå 2 följa vårt åtagande om ansvarsfull rekrytering för att eliminera risken för tvångsarbete.
  • Försenat: Senast 2025 ska 100 % av de kvinnliga arbetarna i våra strategiska skofabriker delta i utbildningsprogram för personlig utveckling och karriärutveckling.
  • Enligt plan: Senast 2025 ska 100 % av de strategiska leverantörerna leda ett program för välbefinnande eller engagemang bland arbetarna.

Mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling (SDG:er) ger ett ramverk som kan hjälpa organisationer att möta de mest akuta sociala och miljömässiga behoven i världen. Även om vi bidrar till många SDG:er fokuserar vi på dem där vi kan ha störst positiv inverkan. Klicka på ikonerna nedan för att läsa mer om vårt arbete.

Intressentengagemang

Utmaningarna inom den globala leveranskedjan är komplexa och inget enskilt företag kan lösa dem på egen hand. Vi vet att samarbete med externa intressenter vidgar vårt perspektiv, hjälper oss att identifiera risker, ligga steget före nya problem och, viktigast av allt, samarbeta om lösningar på svåra problem.

Våra externa intressenter innefattar icke-statliga organisationer, samhällsorganisationer, fackföreningar, fabriksarbetare, grossistkunder och återförsäljare, konsumenter, nationella och lokala myndigheter, mellanstatliga organisationer, multilaterala och bilaterala biståndsorgan, branschorganisationer och branschmedlemmar. Vi arbetar nästan dagligen med intressenter på många olika sätt, i allt från möten på hög nivå, utbildningar och workshoppar till utredningar och hjälpåtgärder på plats.

Vår lista över intressentengagemang innehåller uppgifter om initiativ från några av våra största intressenter, däribland ett par globala flerpartsallianser, icke-statliga organisationer och samhällsorganisationer.(Listan är inte heltäckande och innehåller inte branschorganisationer, statliga myndigheter eller lokala samhällsorganisationer och icke-statliga organisationer.)